Quỹ Blue Guardian Capital (BGC)

Quỹ Blue Guardian Capital (BGC)

Sau khoảng 1 tháng email và trao đổi trực tiếp với COO của Blue Guardian Capital (BGC). Mình mới quyết định giới thiệu thêm một quỹ mới với group đây là một quỹ mới đăng ký tại Anh nhưng theo đánh giá thì cũng rất OK, chỉ tiêu 2 vòng thi chỉ 6% và 4%, giá cũng hợp lý DD tính theo balance và hoàn toàn không giới hạn cách trade. Hiện tại BGC đang giảm giá 30% đến hết tháng 12.2021

giới thiệu về Blue Guardian Captial ( BGC) 

 

BGC là một quỹ đăng ký tại Anh, cũng cung cấp dịch vụ đào tạo và tín hiệu forex. Nó cung cấp 3 loại tài khoản thi là 50k,100k và 200k, mỗi cá nhân có thể nhận 3 tài khoản tối đa 1.8M với tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 85%. Để nhận được tài khoản funded của BGC, người dùng phải trải qua 2 vòng thi, vòng challenge và vòng verification. Vòng challenge yêu cầu trade 30 ngày với chỉ tiêu lợi nhuận 6%, max daily loss 4%, max loss 10%, số ngày trade tối thiểu 8. Vòng verification yêu cầu chỉ tiêu lợi nhuận 4%, max daily loss 4%, max loss 10%. BGC cho phép trade đa dạng như Forex, index, crypto, kim loại quý, và được trade news, giữ lệnh qua tuần.

Mỗi cá nhân được phép nhận 3 tài khoản 600k 

tối đa 1.8M, tỷ lệ chia sẻ lợi nhuận là 85%.Các đặc điểm nổi bật chính như bên dưới: 

I. Vài nét về tài khoản challenge 

Blue Guardian Captial ( BGC) 

Cũng giống các quỹ khác, để nhận được tài khoản funded của BGC sẽ phải trải 

qua 2 vòng thi tối đa 3 tháng: 

1. Vòng challenge : trade 30 ngày 

 Chỉ tiêu lợi nhuận: 6% 

 Max daily loss:4% 

 Max loss :10% 

 Số ngày trade tối thiểu:8 

 Thời gian tính ngày : Lệnh đầu tiên 

 Đòn bẩy 1:100 

 Phần mềm trade: Mt4, Purple Trading, ECN demo 

 Sản phẩm trade đa dạng: Forex, index,crypto, kim loại quý.. 

 Được copy,dùng EA, Martingale,nhóm tín hiệu, được đăng nhập nhiều 

thiết bị, IP 

 Được trade news, giữ lệnh qua tuần 

 Email liên hệ khi pass qua vòng 1: support@blueguardiancapital.com

2. Vòng Verification 

Blue Guardian Captial 

 Chỉ tiêu lợi nhuận: 4% 

 Max daily loss:4% 

 Max loss :10% 

 Số ngày trade tối thiểu:8 

 Thời gian tính ngày : Lệnh đầu tiên 

 Đòn bẩy 1:100 

 Phần mềm trade: Mt4, Purple Trading, ECN demo 

 Sản phẩm trade đa dạng: Forex, index,crypto, kim loại quý.. 

 Được copy,dùng EA, Martingale,nhóm tín hiệu, được đăng nhập nhiều 

thiết bị, IP

 Được trade news, giữ lệnh qua tuần 

 Email liên hệ khi pass qua vòng 2: support@blueguardiancapital.com

3. Tài khoản funded account Blue Guardian Captial ( BGC) 

Tài khoản funded account không còn chỉ tiêu lợi nhuận cũng như ngày trade 

tối thiểu 

 Max daily loss:4% 

 Max loss :10% 

 Đòn bẩy 1:100 

 Phần mềm trade: Mt4, Purple Trading, ECN demo lệnh được copy 

sang real giống FTMO 

 Sản phẩm trade đa dạng: Forex, index,crypto, kim loại quý.. 

 Được copy,dùng EA, Martingale,nhóm tín hiệu, được đăng nhập nhiều 

thiết bị, IP 

 Được trade news, giữ lệnh qua tuần 

 Thanh toán qua Crypto, Paypal 

 Được hoàn phí thi khi rút lãi lần đầu tài khoản funded account 

 Khi thanh toán gửi email cho : billing@blueguardiancapital.com 

 

II. Một số thông tin khác  Blue Guardian Captial ( BGC) 

 Được thi lại không giới hạn nếu tài khoản dương và không vi phạm 

 Cách tính DD là dựa trên balance : Absolute DD 

 Thông thường sau khi mua tài khoản challenge, sau khoảng vài tiếng 

đến 24h sẽ nhận được tài khoản thi 

 BGC chưa có dashboard giống CTI, có thể tự giám sát qua đơn vị thứ 

3 là : myxbook.com hoặc fxblue.com 

 Không giới hạn tk thi , được tối đã 3 tài khoản funded account mỗi tài 

khoản 600k ( được gộp các tài khoản nhưng không quá 600k/tài 

khoản)

Quỹ Blue Guardian Capital (BGC)

Posted on: October 1, 2022tonyhao

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *